Chat with us, powered by LiveChat
Giỏ hàng . Liên hệ Facebook Suntory toàn cầu
.

icoNGUYÊN LIỆU THÔ 2Kế hoạch kiểm tra nguyên liệu thô

Mỗi bước đều được kiểm tra nghiêm ngặt với tiêu chuẩn an toàn quốc tế của Suntory Wellness.

Chọn nguyên liệu tốt thông qua tiêu chuẩn lựa chọn tỉ mỉ

Thiết kế hệ thống kiểm tra ở nhiều mức độ

Bên cạnh việc kiểm soát chất lượng của chính phủ, Suntory Wellness cũng đồng thời sử dụng tiêu chuẩn theo dõi để kiểm tra lại nguyên liệu thô, nghiên cứu sự tăng trưởng và môi trường, nghiên cứu dư lượng thuốc trừ sâu. Mỗi bước lựa chọn nguyên liệu thô và sản xuất phải thông qua kiểm tra độ an toàn để trở thành Thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Suntory Wellness.

img_detail_04

Hệ thống kiểm tra độ rủi ro nguyên liệu thô

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Suntory Wellness đã vượt qua bộ phận khảo sát độ rủi ro về đảm bảo an toàn của nguyên liệu thô*. Chúng tôi đánh giá rủi ro tiềm ẩn từ quá trình sản xuất cho đến khi tiêu dùng để đảm bảo an toàn theo luật pháp*.


*Bộ phận kiểm tra độ rủi ro về sự an toàn của nguyên liệu thô bao gồm phòng nghiên cứu nội dung, phòng kiểm soát nguyên liệu thô, phòng kiểm soát chất lượng, phòng sản xuất và phòng quản lý rủi ro.

img_detail_05


Quản lý nhà máy an toàn tỉ mỉ

Ngoài mối quan tâm về chất lượng nguyên liệu thô, Suntory Wellness cố gắng kiểm soát và quản lý chất lượng sản phẩm bằng các tiêu chuẩn kiểm tra khắc khe, đặc biệt là các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn: vi sinh vật, dư lượng thuốc trừ sâu và các chất khác. Hơn nữa, mỗi qui trình khép kín luôn được kiểm tra và phân tích từng bước từ quá trình sản xuất nguyên liệu thô đến thành phẩm và luôn được tái kiểm định.


Đảm bảo tiêu chuẩn GMP

Mỗi quy trình sản xuất được thực hiện tại nhà máy ở Nhật Bản nơi được đảm bảo các tiêu chuẩn GMP, đặc biệt dành cho Thực phẩm bảo vệ sức khỏe.